Seuran säännöt

PÄLKÄNEEN METSÄSTYSSEURA r.y. SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Pälkäneen Metsästysseura ry ja kotipaikka Pälkäneen kunta.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiriin.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.
2. Edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista.
3. Verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa.
4. Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.
5. Harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvontaa- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa.
6. Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta.
7. Kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu- suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 §

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 8§ ja 12§ kohdassa mainitulla tavalla jäseneksi hyväksytään.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

5 §

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla.
Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.
Erottamisesta on tehtävä ilmoitus piirille.
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema 6 jäseninen johtokunta.
Vuosikokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sen jäsenistä.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 (päätösvaltaisuuteen tarvitaan vähintään puolet johtokunnan jäsenluvusta) muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

7 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään 1 viikko ennen kokousta paikkakunnalle leviävässä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

8 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokoksen laillisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta.
5. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten, puheenjohtajan,varapuheenjohtajan sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.
8. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten.
9. Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio.
10. Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
11. Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat.
12. Toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevien yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
13. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin sekä määrätään heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät.
14. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
15. Päätetään kokouksen Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piirille, sekä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.
16. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

9 §

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena samoinkuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 7§:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan valita uusia jäseniä.

11 §

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhditykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa

12 §

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

13 §

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piirin kanssa.
Yhdistyksen on vuosikokouksen jälkeen huhtikuun 1 päivään mennessä lähetettävä piirille sen määrämän kaavakkeen mukaiset tiedot toiminnastaan, ilmoitus johtokunnan kokoonpanosta, jäsenluettelo ja vuosikertomus kaksina kappaleina sekä annettava piirille ja riistanhoitoyhdistykselle niiden pyytämät muut tiedot. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilö- ja jäsenmaksumuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi.

14 §

Näitten sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös on ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

15 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

16 §

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.