Seuran säännöt 2022

Seuran uudet säännöt, rekisteröity 3.10.2022

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI, JA PIIRI
Yhdistyksen nimi: Pälkäneen Metsästysseura ry
Kotipaikka: Pälkäne
Seura kuuluu toimialueensa metsästäjäliiton piiriin. ( Pohjois-Häme) Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä. Seuran kieli on säännöissä käytetty kieli.

2§ SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) metsästysmahdollisuuksien tarjoamista jäsenilleen
2) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
3) metsästyksen edellyttämää riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
4) ampumaurheilua;
5) edistää turvallista ja eettistä metsästystä ja
6) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuuttansa kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi.

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla metsästykseen liittyvän luonnonsuojelun käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;
9) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
10) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan;
11) edistämällä puhdasrotuisten sekä sirutettujen koirien metsästysja koetoimintaa
12) luvanvaraisten sorkkaeläinten metsästyksestä vastaa Onkkaalan Hirvimiehet seuran omana jaoksenaan, johon seuraan kuuluva voi halutessaan hakea.

4 § SEURAN JÄSENET, JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
2) Maanomistajajäsen;
3) Nuorisojäsen;
4) Koejäsen;
5) Kunniajäsen

Varsinainen jäsen
Varsinaiseksi jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä koe- ja nuorisojäsenen. Maaton ja alle viisi (5) hehtaaria vuokraava jäsen on velvollinen suorittamaan varsinaiseksi jäseneksi liittyessään liittymismaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Maksettua liittymismaksua ei palauteta, jos jäsenmuoto myöhemmin muuttuu. Liittymismaksu puolitetaan, jos jäsenen näiden sääntöjen mukaisesti seuralle vuokraama metsästysoikeusalue on yli viisi (5) hehtaaria mutta alle viisitoista (15) hehtaaria varsinaiseksi jäseneksi valinnan aikaan. Varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Maanomistajajäsen
Maanomistajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä luonnollisen henkilön, jonka vastikkeetta seu-ralle metsästyskäyttöön vuokraama maa-ala on viisitoista (15) hehtaaria tai enemmän. Maanomistajajäseneltä ei peritä liittymismaksua. Maata omistavan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva henkilö ja heidän rintaperillisensä
lapsineen voidaan hyväksyä maanomistajajäseneksi maanomistajan sijaan tai rinnalle jos vuokrattavan alueen pinta-ala ehto viisitoista (15) hehtaaria per jäsen täyttyy. Maanomistajajäsenen luopuessa omistuksistaan perinnönjaon tai siihen rinnastettavan siirron, esim. sukupolven vaihdoksen vuoksi lähiomaisensa hyväksi,
voi hän jäädä maanomistajajäseneksi kuten edellä ilman samassa taloudessa asumisen ehtoa. Jos maanomistajajäsenen vuokraama maaalue pienenee tai omistus katkeaa esim. myynnin seurauksena, siirtyvät tällä perusteella seuraan hyväksytyt maanomistajajäsenet varsinaisiksi jäseniksi, ilman että seuran kokouksen tulee tätä
erikseen käsitellä.

Nuorisojäsen
Nuorisojäseneksi seuran kokous voi hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön. Nuorisojäsenyyden alkaessa alkaa koeaika, joka kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä nuorisojäsenen hylkäämisestä tai hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi. Varsinainen jäsenyys alkaa kuitenkin vasta
samana vuonna, kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta. Nuorisojäsen saa koeajan jälkeen, ennen 20 vuotta täytettyään, omasta halustaan siirtyä varsinaiseksi jäseneksi ilmoittamalla siitä hallitukselle. Nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua ja jäsenmaksu on puolet vuotuisesta jäsenmaksusta. Alle 15-vuotiaalla ja koeaikana
nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. Muutoin nuorisojäsenellä on
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Kun nuorisojäsenyys vaihtuu seuran varsinaiseksi jäsenyydeksi, peritään häneltä normaali vuosikokouksen kulloinkin vahvistama seuran liittymismaksu.

Koejäsen
Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua. Koejäsen on velvoitettu maksamaan saman vuotuisen jäsenmaksun, joka varsinaiselle jäsenellekin on päätetty.
Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Kunniajäsen
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista. Muutoin kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Vuosikokous voi tarvittaessa päättää kullekin jäsenryhmälle erikseen määrättävästä vuosimaksusta käytettäväksi kiinteistöjen kunnossaja/tai ylläpitoon, rakentamiseen tai metsästysalueiden vuokraamiseen.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä metsästystapoja ja edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Jäsen on velvollinen vuokraamaan vastikkeetta seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa metsästyskäyttöön soveltuvien maiden täyden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Seuran kokous voi myöntää jäsenen omaan käyttöön riistalajia tai rajattua pinta-alaa koskevan rajauksen seuran yleisestä metsästyksestä paikkaan, johon maanomistaja tekee omalla kustannuksellaan ravinto- ja elinympäristöparannus- sekä ylläpitotyötä. Rajaus hyväksytään tai hylätään linjaavana päätöksenä yleisessä kokouksessa mainiten aihe kokouskutsussa. Hyväksyvän päätöksen jälkeen vastaavaa rajausta hakeville rajaus on yhdenvertaisesti myönnettävä. Näistä myönnöistä päättää ja tiedottaanmseuran hallitus. Rajaus tehdään mahdollisimman vähän seuran muiden jäsenten metsästysmahdollisuuksia vähentäen ja se loppuu vuoden kuluessa kohteen ylläpidon päätyttyä. Jäsen ei saa metsästää seuran yleisestä metsästyksestä rajoittamiaan riistalajeja seuran muilla alueilla. Ensisijaisesti pyritään herrasmiessopimuksiin välttäen rajauspäätöksiä.

Jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta yksi viikko eräpäivän jälkeen, ei ole metsästysoikeutta seuran alueille, eikä äänioikeutta seuran kokouksissa ennen maksun suorittamista. Ennen sääntöjen mukaista erottamiskäsittelyä jäsenelle on lähetettävä muistutuslasku eräpäivineen. Kahden vuoden kuluttua maksamatta jääneestä muistutuslaskusta jäsenen katsotaan eronneen, ellei jäsentä tätä ennen ole erotettu.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta. Jäsen on velvollinen seuraamaan hallituksen määrittelemää sähköistä tiedotuskanavaa sekä huolehtimaan että yhteystiedot sisältävät hänet tavoittavan sähköpostiosoitteen.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

5 § SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamallasiitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä ilman yhteisesti hyväksyttyä syytä.

Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen tai huomautuksen. Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-maaliskuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 14 päivää ennen kokousta. Päätetyn ilmoitustavan lisäksi voidaan kokouksesta tiedottaa vapaasti muillakin tavoilla.
1) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
2) yhdistyksen verkkosivuilla tai
3) sähköisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai niitä vastaavalla
tavalla tai
4) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

8 § TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, päätetään metsästysammunnan harjoittelusta, sekä valitaan tarpeelliset jaokset ja toimikunnat
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
12) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset, koe- sekä nuorisojäsenet, jolloin 2/3 osaa läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
15) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
16) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton piirille ja RHY:lle tehtävistä esityksistä ja
17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

9 § KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1) Seuran metsästysjärjestelyt ja metsästyssäännöt, pl.luvanvaraisten sorkkaeläinten metsästys
2) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
3) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä varsinaisista kokouksista on määrätty.

11 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja
sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

12 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella kokoukseen mennessä erääntyvän liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä ja nuorisojäsenellä sekä kunniajäsenellä, koe- tai äänioikeudettomia nuorisojäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jos hallitus niin päättää ja asia mainitaan kokouskutsussa. Etä-äänestyksessä ja -vaalissa menetellään siten, kuin yhdistyksen hyväksymään äänestysja vaalijärjestykseen on kirjattu. Äänestys- ja vaalijärjestykseen on otettu tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat yhdistyslain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset. Yhdistyksen sääntöjä muutettaessa etäyhteyttä ei kuitenkaan voida käyttää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran jäsenen erottamiseen vaaditaan 2/3 osaa annetuista äänistä.

13§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

14 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella peräkkäisinä vuosina kaksi hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksentarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

15 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla fyysisesti kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen ja salaisen äänestyksen teknisestä toteutustavasta päättää hallitus. Etäosallistuminen voi tapahtua vain kokouksen aikana.

16 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

17 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista mitä säännöissä niistä on määrätty
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

18 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, sen varat luovutetaan Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka toimialueella seura sijaitsee. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka jäsen seura on.

19 § MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.